STATUS PRAWNY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH - Status prawny - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach jest jednostką organizacyjną Policji, stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach,działając w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego albo własnym, realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Działalność Komendy Wojewódzkiej podlega:

  1. nadzorowi Komendanta Głównego Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  2. zwierzchnictwu Wojewody Świętokrzyskiego, sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, z wyjątkiem:

    a) spraw dotyczących wykonywania czynności operacyjno – rozpoznawczych, dochodzeniowo – śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

    b) spraw w postępowaniu administracyjnym, w których organem wyższego stopnia na mocy przepisów ustaw jest Komendant Główny Policji.

Działalność Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach regulują:

  1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji
  2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad, organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
  3. Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z dnia 20 marca 2024 roku
  4. Zmiana do Regulaminu KWP w Kielcach z dnia 23 maja 2024 roku

W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia w stosunku do Komendanta Wojewódzkiego Policji jest Komendant Główny Policji.

 

Metryczka

Data publikacji : 13.03.2007
Data modyfikacji : 04.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp.Paweł Koźba
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Lesik Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny KWP Kielce
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Lesik
do góry