Zatrudnienie w Policji - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zatrudnienie w Policji

Do zadań Wydziału Kadr i Szkolenia należy:

 •  Nabór na stanowiska policyjne, stanowiska cywilne w Policji.
 •  Obsługa kadrowa policjantów i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
 •  Planowanie, organizowanie i nadzorowanie procesu szkolenia w jednostkach Policji na terenie woj. świętokrzyskiego.
 •  Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej oraz jej upowszechnianie w środowiskach policyjnych.

1.  Informacja o naborze do służby w Policji - kliknij

2. Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do korpusu służby cywilnej reguluje Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej  (Dz. U. nr 227 poz. 1505 z późn. zm.).

 W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1.      jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5*;

2.      korzysta z pełni praw publicznych;

3.      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.      posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;

5.      cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 *Art.5  dotyczy możliwości zatrudniania osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - obywateli państw Unii Europejskiej oraz innych państw, których obywatele mają prawo zatrudnienia na terenie RP. Nie będą oni jednak mogli zajmować stanowisk związanych z bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniem władzy publicznej ani ochroną generalnych interesów państwa.

 Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach ogłasza zgodnie z art. 28 wyżej  wymienionej ustawy informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez:

 • umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępny
  w siedzibie urzędu;
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach;
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kwalifikacje jakie musi posiadać kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy są określane
w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.

O stanowiska w korpusie służby cywilnej mogą ubiegać się osoby posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności.

 

Klauzula informacyjna RODO dla pracowników/funkcjonariuszy/kandydatów

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO,informuję:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach z siedzibą przy ul. Seminaryjskiej 12, 25-372 Kielce.
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach sprawuje
  • Inspektor Ochrony Danych

- e-mail: iod.kwp@ki.policja.gov.pl

- adres korespondencyjny: ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce

  • Zastępca Inspektora Ochrony Danych

            - e-mail: iod.kwp@ki.policja.gov.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
  • w celu zatrudnienia oraz realizacji zadań pracodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODOoraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie wyżej wskazanych ustaw;
  • w celu przyjęcia do służbyw Policji oraz realizacją zadań pracodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO oraz art. 28 ustawy z dn. 6.04.1990 r. o Policji oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie wyżej wskazanej ustawy.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie.
 3. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do właściwej realizacji umowy o pracę/stosunku służbowego jest wymogiem ustawowym, natomiast w zakresie realizacji pozostałych uprawnień pracowniczych wynikających z aktów normatywnych wewnętrznych obowiązujących w KWP w Kielcach jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie będzie skutkował odstępstwem od realizacji przysługujących uprawnień.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

 

Wzory oświadczeń dla osób ubiegających się o przyjęcie do korpusu służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach

Metryczka

Data publikacji : 29.01.2009
Data modyfikacji : 05.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Trepka
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Stępień Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialngo KWP Kielce
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Lesiak
do góry