Deklaracja dostępności - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Data publikacji strony internetowej: 2007-03-13.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2007-03-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Oświadczenia majątkowe - na podstawie art. 62 ust. 7 ustawy o Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane, bez ich zgody, na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. Brak możliwości dostarczenia wersji cyfrowej ponieważ oświadczenia składane są w postaci papierowej i są podpisywane odręcznie.
  • Na stronie internetowejopublikowano dokumenty, które:

- pochodzą z innych źródeł,

- zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.

  • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-09-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest nadkom. Joanna Michałek, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej joanna.michalek@ki.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 802 2009. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: komendant@ki.policja.gov.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Seminaryjskiej 12 w Kielcach. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku od ul. Seminaryjskiej. Posiada też tablicę informacyjną znajdującą się po prawej stronie głównego wejścia.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach zewnętrznych do wejścia głównego po lewej stronie znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Taka sama winda znajduje się po prawej stronie schodów wewnętrznych.

Po lewej stronie drzwi głównych znajduje się dzwonek przywoławczy. W hallu głównym po lewej stronie od wejścia ustawiony jest pojemnik do dezynfekcji rąk. Na wprost od głównego wejścia znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek oznaczone napisem „OBSŁUGA INTERESANTÓW”. Na biurze przepustek dostępny jest termometr do mierzenia temperatury.

Po prawej stronie od wejścia znajduje się pokój, w którym są przyjmowani interesanci. Miejsce obsługi w tym pokoju jest przystosowane do obsługi osób poruszających się na wózkach. W pokoju tym znajduje się telefon umożliwiający skontaktowanie się z osobą na terenie budynku. W przypadku braku znajomości numeru telefonu do zainteresowanej osoby, obsługa interesantów ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po budynku w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z punktu obsługi interesantów do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać również osoba poruszająca się na wózku.

W budynku nie ma windy, dlatego kondygnacje poza parterem nie są dostępne dla osób poruszających się na wózku. Interesanci z niepełnosprawnością ruchową obsługiwani są w pokoju obsługi interesantów znajdującym się w prawej części głównego holu.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, w prawym korytarzu od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Na chodniku przed wejściem głównym przy ul. Seminaryjskiej wyznaczone jest miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo przed budynkiem, na parkingu od ul. Śniadeckich wyznaczono drugie miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Obsługa biura przepustek nie jest przeszkolona w zakresie PJM, SJM i SKOGN. Usługa tłumacza  PJM i SJM online jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 w Punkcie Obsługi Interesanta.
Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy wejść na stronę euslugi.policja.pl
 

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).  

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń udostępnionych interesariuszom można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

_______________________________________________

Wydział Postępowań Administracyjnych, ul. Śniadeckich 14, 25 - 366 Kielce

Wydział mieści się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Przejście pomiędzy parkingiem, a budynkiem prowadzi poprzez schody zewnętrzne (brak podjazdu dla wózków).

Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.

W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń udostępnionych interesariuszom można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
_______________________________________________

Sekcja Psychologów, ul. Śniadeckich 14, 25 - 366 Kielce

Sekcja mieści się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Przejście pomiędzy parkingiem, a budynkiem prowadzi poprzez schody zewnętrzne (brak podjazdu dla wózków).

Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.

W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń udostępnionych interesariuszom można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
_______________________________________________

Laboratorium Kryminalistyczne, ul. Kopernika 23, 25 - 336 Kielce

Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Przejście pomiędzy parkingiem, a budynkiem prowadzi poprzez schody zewnętrzne (brak podjazdu dla wózków).

Laboratorium mieści się w 4-kondygnacyjnym budynku. W budynku brak jest windy, budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.

W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń udostępnionych interesariuszom można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Kompleks budynków KWP w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51

Kompleks budynków KWP w Kielcach mieszczący się przy ulicy Kusocińskiego 51 jest dostępny dla klienta zewnętrznego tylko w wyjątkowych sytuacjach, a do miejsca docelowego każdorazowo trafia w towarzystwie funkcjonariusza/pracownika KWP.

Wjazd i wejście na teren kompleksu odbywa się poprzez szlaban i jest możliwy po weryfikacji i uzyskaniu zgody pracownika w biurze przepustek.

Przy budynku Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Przejście pomiędzy parkingiem, a budynkiem prowadzi poprzez schody zewnętrzne (brak podjazdu dla wózków).

Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji mieści się w 2-kondygnacyjnym budynku. W budynku brak jest windy, budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.

W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń udostępnionych interesariuszom można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 

Przy budynku Wydziału Transportu nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Wydziału Transportu mieści się w 2-kondygnacyjnym budynku. W budynku brak jest windy, budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.

W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń udostępnionych interesariuszom można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Metryczka

Data publikacji : 11.09.2020
Data modyfikacji : 12.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Tarnowski
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Stępień
do góry