Zamówienia publiczne - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Dane teleadresowe

Adres Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Kielcach,
25-045 Kielce, ul. Kusocińskiego 51
Kierownik mł. asp. Ewelina WĄSOWICZ
telefon 47 802 29 30
fax 47 802 29 35
email szp@ki.policja.gov.pl
www PRZETARGI, ZAMÓWIENIA SPOŁECZNE, ZAPYTANIA OFERTOWE
Platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_kielce

Świadczenie usług medycznych w zakresie pobrania krwi i badania osób zatrzymanych dla KPP Staszów


 

Do zadań Sekcji Zamówień Publicznych należy:

 1. Sporządzanie i aktualizacja „Planu zamówień publicznych” w oparciu o dokumenty  z komórek organizacyjnych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Przygotowywanie, prowadzenie oraz dokumentowanie postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w KWP w Kielcach.
 3. Określanie trybu postępowania dotyczącego zamówień publicznych poniżej wartości 30 000 euro.
 4. Prowadzenie ewidencji wydatków ujętych w „Planie zamówień publicznych”.
 5. Bieżące opisywanie faktur i ich ewidencjonowanie.
 6. Udzielanie konsultacji prawnych w zakresie realizacji zamówień publicznych przez wydziały zaopatrujące KWP w Kielcach.
 7. Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych dla wydziałów zaopatrujących KWP.
 8. Sporządzanie sprawozdań w sprawie udzielonych zamówień publicznych.
 9. Prowadzenie archiwum udzielonych zamówień.
 10. Monitorowanie możliwości pozyskania środków pozabudżetowych pochodzących z Unii Europejskiej.
 11. Aktualizacja procedur udzielania zamówień publicznych w KWP w Kielcach.

 

Klauzula informacyjna RODO w związku z procedurą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji
  w Kielcach, kontakt : ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce;
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach sprawuje:

Inspektor Ochrony Danych

adres: ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce,

e-mail: iod.kwp@ki.policja.gov.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych

adres: ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, 

e-mail: iod.kwp@ki.policja.gov.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwana dalej P.Z.P.).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres      4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  
 8. Nie przysługuje Pani/Panu:

a)         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-192 Warszawa.

Metryczka

Data publikacji : 05.02.2009
Data modyfikacji : 21.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Wąsowicz
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Stępień Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny KWP w Kielcach
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Stępień

Nawigacja

do góry