Stanowione akty prawne - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowione akty prawne

STANOWIENIE AKTÓW PRAWNYCH

 

Kwestie związane ze sposobami stanowienia aktów publicznoprawnych reguluje Zarządzenie Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej ( Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 38, z późn. zm.).

Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.

Zarządzenie Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

Zarządzenie Nr 40 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

Zarządzenie Nr 44 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

 

W zakresie projektowania aktów normatywnych stosuje się przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej ( tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 283).   

 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej.

 

Projekt zarządzenia i innego aktu normatywnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Komórka wiodąca właściwa merytorycznie przygotowuje projekt aktu normatywnego i uzgadnia go z właściwymi komórkami Komendy Wojewódzkiej Policji, których on dotyczy.

Opracowany projekt przed przedłożeniem go Komendantowi Wojewódzkiemu Policji do podpisania, podlega również zaopiniowaniu przez radcę prawnego. Jeżeli projekt aktu normatywnego przewiduje obciążenia finansowe dla budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji, należy uzyskać opinię Głównego Księgowego.

Zarządzenia, wytyczne, regulaminy, decyzje oraz porozumienia wydawane i zawierane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej ( Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 38, z późn. zm.)  Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach wydaje akty prawne wewnętrznego kierowania, tj.:

 

1.       Zarządzenia – jako akty normatywne, tworzone na podstawie określonej ustawy.

2.       Regulaminy - jako akty normatywne kierowania wydawane w celu określenia organizacji jednostek podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach oraz sposobu pełnienia służby w tych jednostkach.

3.       Decyzje – jako akty kierowania wydawane w celu określenia realizacji zadań służbowych podległym jednostkom i komórkom organizacyjnym tych jednostek.

4.       Wytyczne – jako akty wydawane na polecenie i w celu realizacji zadań określonych przez Komendanta Głównego Policji.

5.       Porozumienia z terenowymi organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi - wydawane w celu wykonywania ustawowych zadań, wymagających współpracy z określonymi organami.

 

Zespół Prawny KWP w Kielcach na bieżąco koordynuje opracowywaniei opiniowanie zarządzeń, wytycznych, regulaminów, decyzji i porozumień wydawanych przez  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Wyżej wymienione akty prawne podpisuje  Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach lub w czasie jego nieobecności wskazani Zastępcy. Podlegają one rejestracji w Wydziale Komunikacji Społecznej i Prezydialnym KWP Kielce.

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 16.02.2009
Data modyfikacji : 16.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Paluch Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny KWP Kielce
Osoba modyfikująca informację:
Anna Lech
do góry