Petycje - Petycja - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

Informacja dotycząca sposobu składania petycji w Komedzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach

Petycję składa się do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. W przypadku braku właściwości KWP, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
 2. wskazanie adresata petycji,
 3. wskazanie przedmiotu petycji,
 4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

 • listownie na adres:  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH

                               ul. Seminaryjska 12
                               25-372 Kielce

 • doręczyć osobiście – w Biurze Przepustek KWP, przy ul. Seminaryjskiej 12 w godzinach 7.30 – 15.30
 • faksem – na numer: 47 802 20 75
 • za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres email: bip@ki.policja.gov.pl

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Klauzula informacyjna – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach:

- adres: ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach:

- e-mail: iod.kwp@ki.policja.gov.pl

- adres korespondencyjny: ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniesionej petycji.                                  
 2. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2014 r. poz. 1195).
 3. Pani/Pana dane osobowe
  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania;
  • nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie  przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej petycji.

 

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Metryczka

Data publikacji : 02.09.2015
Data modyfikacji : 15.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Paluch
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Paluch Wydział Komunikacji Społacznej i Prezydialny KWP Kielce
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Lesiak

Nawigacja

do góry