Jak załatwić sprawę - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Jak załatwić sprawę

 

WYDAWANIE LICENCJI

 

Komendant Wojewódzki Policji na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia wpisuje, odmawia wpisu, skreśla z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, pracowników zabezpieczenia technicznego oraz na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych wydaje, odmawia wydania, zawiesza i cofa licencje detektywa.

 

 

 

 

WYDAWANIE POZWOLEŃ NA BROŃ

 

Osoba ubiegająca się o pozwolenie na posiadanie broni składa wniosek do komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanego. Organ ma obowiązek rozpatrzyć wniosek w terminie 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące. Po przeprowadzeniu postępowania organ wydaje decyzję administracyjną zgodnie z art. 107 k.p.a. i o jej treści zawiadamia zainteresowanego. Od decyzji organu I instancji przysługuje stronie odwołanie do organu II instancji (do Komendanta Głównego Policji) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się do organu wyższego rzędu, ale za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Komendanta Wojewódzkiego Policji). Komendant Wojewódzki Policji przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu (KGP) w terminie 7 dni od dnia w którym otrzymał odwołanie. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Na decyzję organu II instancji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Informujemy, że od dnia 10 marca 2011 roku obowiązuje znowelizowana Ustawa z dn. 21 maja 1999 roku o broni i amunicji.

 

 

 

 

WYDAWANIE DECYZJI O ZOBOWIĄZANIU CUDZOZIEMCA DO OPUSZCZENIA TERYTORIUM RP

 

Komendant Wojewódzki Policji wydaje na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. decyzje o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organem odwoławczym od tej decyzji jest Wojewoda. Wydawanie decyzji administracyjnych reguluje Ustawa a dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 

 

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

 

Wszelakie zaświadczenia wydawane są w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Klauzula informacyjna RODO:

 • w sprawach wpisu oraz prowadzenia listy kwalifikowanych pracowników ochrony  fizycznej (LKP) oraz zabezpieczenia technicznego (LPZT)
 • w sprawach wydania, posiadania, cofania i wygaśnięcia pozwolenia na broń

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach - adres: ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach:

- e-mail: iod.kwp@ki.policja.gov.pl

- adres korespondencyjny: ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań we wszystkich czynnościach administracyjnych
  • w sprawach wpisu oraz prowadzenia listy kwalifikowanych pracowników ochrony LKP na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w oparciu o przepisy prawa krajowego, tj. art. 29 ust. 1-9 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia i aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
  • w sprawie wydania, posiadania, cofania i wygaśnięcia pozwolenia na broń oraz  w postępowaniach w sprawie wydawania zaświadczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODOD oraz w oparciu o przepisy prawa krajowego, tj. ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji  i aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
 2. Dane osobowe są udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na potrzeby realizacji celu wskazanego w pkt 3, będą przechowywane zgodnie z zarządzeniem nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów rozporządzenia  o ochronie danych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie wymaganym do realizacji czynności określonych w art. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

Więcej informacji na temat wydawania pozwoleń na broń i licencji oraz wydawania pozwoleń na broń - na stronie internetowej Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w  Kielcach www.swietokrzyska.policja.gov.pl. Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Kielcach przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 13. 00 -18.00; od wtorku do czwartku w godz. 10.00 – 14.00.

 

Metryczka

Data publikacji : 05.02.2009
Data modyfikacji : 16.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Postępowań Administracyjnych KWP Kielce
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Paluch Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny KWP Kielce
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Lesiak
do góry