Dostęp do informacji publicznej - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

Dostęp do informacji publicznej został określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 902).

 

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KWP Kielce, należy zwrócić się z wnioskiem o jej udostępnienie. Przedmiotowy wniosek, który nie wymaga uzasadnienia, może zostać złożony: 

 

-          przesłany listem tradycyjnym na adres:

 

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny

ul. Seminaryjska 12

25-372 Kielce

tel. sekretariat: 47 802 20 70

 

 

-          przesłany w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej:

 

bip@ki.policja.gov.pl

 

 

-          przesłany fax-em na numer:

 

47 802 20 75

 

 

-          dostarczony osobiście do budynku KWP Kielce, przy ulicy Seminaryjskiej 12
i złożony w Biurze Obsługi Interesantów.

 

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania.

 

Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

 

Zainteresowany ma także prawo do uzyskania informacji przetworzonej, która to stanowi szczególną kategorię informacji udostępnianych na wniosek. Informacja ta jest w postaci zagregowanej, syntetycznej lub analitycznej i udostępniana jest w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego, czyli dla ogółu obywateli. Wnioskodawca winien uzasadnić „szczególną istotność dla interesu publicznego”. Brak tej „szczególnej istotności” (brak uzasadnienia) stanowić może podstawę odmowy udostępnienia informacji, którą należy w tym celu przetworzyć.

 

 Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie dostępu do informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji  w Kielcach:

- adres: ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach:

- e-mail: iod.kwp@ki.policja.gov.pl

- adres korespondencyjny: ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów
  1.  ustawy z dn. 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  2. ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15.05.2010 r. sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa w przypadku uznania,     że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania takich danych w przypadku konieczności skorzystania z trybu administracyjnego w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (np. wydanie decyzji administracyjnej).
 

 

 

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania
z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej

    załącznik.doc    

    załącznik.pdf     

Metryczka

Data publikacji : 16.01.2009
Data modyfikacji : 15.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Paluch Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny KWP Kielce
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Lesiak

Nawigacja

do góry